Asociaţia Centrul Socio-Cultural Communio, înființată în anul 2017, are drept scop prezervarea monumentelor istorice, supravegherea, expunerea şi restaurarea valorilor de patrimoniu, stabilirea de contacte culturale şi spirituale cu alte organizaţii, acordarea de ajutor umanitar – material şi spiritual – grupurilor de persoane aflate în nevoie, realizarea de acţiuni de întrajutorare a copiilor abandonaţi, a colectivelor de bătrâni fără ajutor, a persoanelor cu dizabilităţi, promovarea şi susţinerea valorilor și a excelenţei, indiferent de domeniul de activitate, inițirea de diverse programe sociale, culturale, misionare în parteneriat cu autoritățile locale și centrale, precum şi întreprinderea de activităţi în plan ecologic, educaţional şi al reconcilierii etnice.
Obiectivele Asociației sunt:
a) Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a Asociației, dezvoltarea capacității de furnizare a serviciilor de formare și ocupare și a serviciilor de sănătate și asistență socială;
b) Dezvoltarea cooperării cu entități private profit și non profit, cu instituții și autorități publice centrale și locale de la nivel național și internațional, în vederea atingerii obiectivelor comune;
c) Susţinerea intereselor organizației, în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice sau private;
d) Îmbunătăţirea cadrului legislativ din domeniile de interes ale Asociației: asistenţă socială, medical, social-medical, educaţional, dezvoltarea resurselor umane, dezvoltare comunitară, protecția mediului, promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti;
e) Elaborarea şi implementarea de strategii, programe și proiecte în domeniile: asistenţă socială, medical, social-medical, educaţional, dezvoltarea resurselor umane și furnizare de formare continuă și servicii de ocupare, dezvoltare comunitară, protecția mediului, promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti și conservare, restaurare și gestionare obiective de patrimoniu;
f) Consolidarea capacității de furnizare de servicii de dezvoltare organizațională și dezvoltare de resurse umane pentru autorităților publice și ale societății civile;
g) Înființarea de unități sanitare specializate în îngrijiri paliative: spitale (cu spitalizare continuă și de zi), ambulatorii, centre de zi și echipe specializate pentru îngrijiri la domiciliu; acordarea de îngrijiri paliative în unitățile proprii cât și în unități sanitare și medico-sociale, conform unor convenții de tip parteneriat;
h) Înființarea de unități sanitare: spitale (cu spitalizare continuă și de zi), ambulatorii, echipe pentru îngrijiri la domiciliu, în diferite domenii de specialitate, conform nomenclatorului de specialități în vigoare, acordarea asistenței de specialitate în unitățile proprii cât și în unitățile sanitare și medico-sociale, conform unor convenții de tip parteneriat;
i) Elaborarea și implementarea de programe, politici și proiecte de dezvoltare comunitară și regională;
j) Înființarea de cămine de bătrâni, cantine sociale sau apartamente sociale și oferirea de ajutoare financiare persoanelor în nevoi;
k) Combaterea marginalizării sociale, a sărăciei şi a suferinţei, încurajarea dezvoltării persoanei umane în comunitate, prin solidaritate şi angajament social, lupta împotriva disparităţilor sociale precum şi îmbunătăţirea calităţii vieţii;
l) Protejarea drepturilor fundamentale ale omului, în special ale categoriilor sociale defavorizate; sprijinirea intereselor profesionale, sociale si culturale, fără limitare; iniţierea de acţiuni pentru dezvoltarea durabilă și promovarea şi conservarea patrimoniului cultural original al satului românesc;
m) Promovarea excelenței în educație și consolidarea rolului învățării pe tot parcursul vieții pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a societății românești, bazată pe principiile performanței, prin creșterea egalității șanselor individuale ale membrilor de a avea o viață mai bună;
n) Promovarea şi susţinerea tradițiilor autentice românești, precum și a valorilor și a excelenţei, indiferent de domeniul de activitate, prin organizarea de simpozioane, implementarea unor programe educaţionale de calitate, îmbunătăţirea tehnicilor educaţionale, promovarea modelelor de bune practici în formare profesională, realizarea, sprijinirea şi promovarea de activităţi care să contribuie la dezvoltarea domeniului educational și oferirea de burse de merit, de studiu și/sau burse sociale.

Pentru atingerea obiectivelor sale, Asociaţia dezvoltă următoarele activităţi, fără a se limita însă la acestea:
a) Furnizarea de servicii de dezvoltare organizațională (consultanţă, training, mentoring și coaching, evaluare, analiză etc.) precum și de alte forme de asistență pentru dezvoltare pentru organizaţiile asociate, alte organizaţii nonguvernamentale, precum și pentru alte entități private profit și non profit, instituții și autorități publice centrale și locale de la nivel național și internațional;
b) Furnizarea de servicii de formare profesională continuă pentru adulţi (cursuri de instruire, perfecţionare, calificare şi specializare), precum şi alte forme de învățare pe tot parcursul vieții, în domenii relevante pentru obiectivele Asociației, precum şi în alte domenii de interes, activități de învățământ preșcolar, primar, secundar general, secundar tehnic sau profesional, activități de învățământ superior universitar și nonuniversitar, învățământ în domeniul cultural, sportiv și recreațional precum și activități de suport pentru învățământ, organizarea de activități sportive, recreative și distractive;
c) Furnizarea de servicii privind forța de muncă, servicii de furnizare și management a forței de muncă;
d) Furnizarea de servicii de sănătate și asistență socială, activități referitoare la sănătatea umană, servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială cu cazare, activități de asistență socială fără cazare;
e) Elaborarea de propuneri de proiecte pentru finanţatori publici sau privaţi, în vederea atingerii obiectivelor proprii sau pentru a susține obiectivele membrilor;
f) Realizarea de programe și proiecte în domeniile de interes ale Asociației: asistenţă socială, medical, social-medical, educaţional, dezvoltarea resurselor umane, dezvoltare comunitară, protecția mediului, promovarea valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, conservare, restaurare și gestionare obiective de patrimoniu;
g) Organizarea şi facilitarea de schimburi de experienţă şi de bune practici între membri, între aceștia și organizaţii cu profil similar, din ţară şi din străinătate;
h) Desfăşurarea de programe de stimulare a voluntariatului şi de implicare a comunităţilor în rezolvarea propriilor probleme;
i) Redactarea de documente programatice de acțiune în domeniile furnizării de servicii sociale, medicale, cultural-educaţionale şi comunitare;
j) Participarea, prin reprezentanţi, la dezbateri și consultări publice în organisme consultative sau deliberative în domeniul său de activitate, în vederea susținerii și promovării obiectivelor proprii;
k) Participarea, prin reprezentanții săi, la dezbateri și consultări publice în organisme consultative sau deliberative în domeniul său de activitate și desfăşurarea de campanii de informare, sensibilizare şi educare a opiniei publice cu privire la subiecte relevante pentru activitatea Asociației și care afectează calitatea vieţii şi demnitatea umană, activități de publicitate și activități de studiere a pieței, activități ale agențiilor de publicitate și servicii de reprezentare media, activități de sondare a opiniei publice;
l) Dezvoltarea de programe de cercetare şi dezvoltare (studii şi cercetări de analiză şi diagnoză socială sau interdisciplinară), în domenii relevante pentru obiectivele Asociației, precum şi în alte domenii de interes, activități de cercetare – dezvoltare în științe sociale și umaniste precum și alte activități profesionale, științifice și tehnice;
m) Dezvoltarea de contacte și de proiecte de schimburi culturale cu instituţii din spațiul românesc, european și extra-european (inclusiv cu instituții și organizații din diaspora românească) pentru promovarea dialogului inter-cultural şi inter-etnic;
n) Realizarea de programe de informare şi promovare a valorilor europene şi a acquis-ului comunitar;
o) Editarea şi tipărirea de materiale cu caracter informativ, realizarea de emisiuni radio şi TV în scopul promovării activităţilor: activități de tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor, activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare, activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrări audio și activități de editare muzicală, activități de difuzare și transmitere de programe, activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe precum și alte activități de servicii informaționale;
p) Furnizarea către terți și parteneri a unor servicii de activități juridice, activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal, activități de consultanță în management, relații publice, comunicare și afaceri;
q) Multiplicarea surselor de finanțare inclusiv dar fără a se limita la activități de strângere de fonduri (campanii, acţiuni şi evenimente publice), activități generatoare de venit, înființarea de entități cu scop patrimonial sau de entități din sfera economiei sociale;
r) Organizarea de activități de atragere de resurse (campanii, acţiuni şi evenimente publice), furnizarea de servicii de organizare a evenimentelor, expozițiilor, târgurilor, concertelor, congreselor, etc., activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specifice de secretariat, activități de traducere scrisă și orală-interpretariat, activități fotografice, activități de spectacole, culturale și recreative, activități de creație și interpretare artistică, activități ale bibliotecilor, muzeelor, arhivelor și alte activități culturale.
s) Implementarea de proiecte de asistenţă socială, spirituală, cultural-educativă, care se adresează următoarelor categorii sociale: copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi, familii sărace, persoane cu dizabilități, migranţi şi refugiaţi, deţinuţi şi familiile acestora, persoane abuzate, victime ale violenţei în familie, victime ale traficului de personae, şomeri, romi, copiii cu risc de abandon școlar, tineri postinstituţionalizaţi, persoane afectate de boli care le influenţează viaţa socială şi profesională (HIV/SIDA, cancer etc.), copii şi tineri din familii cu risc ridicat de marginalizare socială‚ care solicită sprijin pentru orientare școlară/profesională, dar și copii aflați în sistemul de protecție (centre rezidențiale‚ asistenți maternali profesioniști etc)‚ aflați în diverse forme de școlarizare și pregătire profesională, care au potențial scăzut de reintegrare în familia naturală și în comunitatea de proveniență;
t) Promovarea și derularea de programe, mecanisme și activități care vizează asistența socială, asistența medicală, asistența și dezvoltarea comunitară, economia socială, educația și cercetarea interdisciplinară, cultura, dezvoltarea organizațională, tineretul și mediul, pe plan local, regional, national și international, contribuind astfel la dezvoltarea comunității în spiritul valorilor creștin-ortodoxe, prin responsabilizarea socială față de semeni și în mod deosebit față de grupurile vulnerabile;
u) Inițierea de diverse programe sociale, culturale, misionare în parteneriat cu autoritățile locale și centrale;
v) Alte activităţi asociative pe care Adunarea Generala le consideră necesare şi conforme cu scopul şi obiectivele sale.